INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa projektu: Budowa farmy fotowoltaicznej Janówka

Lokalizacja: gm. Rozprza, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Moc: 786 kW (0,786 MW)

Etap administracyjny: W realizacji, przyznane dofinansowanie z RPO

 

 

Budowa farmy fotowoltaicznej Janówka

Opis

Projekt obejmuje budowę elektrowni słonecznej o mocy do 0,786 MW. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Rozprza, obręb Janówka.

W skład dokumentacji projektowej wchodzą: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o warunkach zabudowy, warunki przyłączenia i umowa przyłączeniowa oraz ostateczne pozwolenie na budowę.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii. Umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0045/16-00.

Spółka Wola-Wind Sp. z o. o. uzyskała dofinansowanie w kwocie 1.880.493,57 zł przy łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 2.725.353,00 zł, co stanowi 69,00% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych Projektu Budowa farmy fotowoltaicznej Janówka.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.362.228,21 zł.

Projekt realizowany w terminie od 01.11.2018 roku do 31.08.2019 roku.

Budowa farmy fotowoltaicznej Janówka jest realizowana przy wsparciu Funduszy Europejskich.

W dniach 23.11.2018-29.11.2018 dokonano rozeznania rynku w ramach udzielenia zamówienia na promocję i zarządzanie projektem. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy GROT Mariusz Grot. Wydatki w ramach zamówienia są niekwalifikowalne.

W dniu 31.12.2018 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu opublikowanym w bazie konkurencyjności, tytuł postępowania Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 786 kWp posadowionej na gruncie w miejscowości Janówka, gmina Ręczno, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert:
Do zamawiającego na w/w zapytanie wpłynęły w wyznaczonym terminie 2 oferty następujących Wykonawców:
1. Eko-on S.C. Krzysztof Gawroński, Piotr Walczak, ul. Wielopole 17/11, 31-072 Kraków, NIP 9452183883.
2. 2 Sun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, NIP 9571046253.
Zestawienie danych zawartych w ofercie
Nr oferty - 01.
Nazwa firmy - Eko-on S.C. Krzysztof Gawroński, Piotr Walczak, ul. Wielopole 17/11, 31-072 Kraków
Cena netto - 3.525.000,00 zł.
Nr oferty - 02.
Nazwa firmy - 2 Sun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk
Cena netto - 3.039.011,18 zł.

W dniu 14.05.2019 roku w/w postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrano ofertę nr 01 złożoną przez firmę Eko-on S.C. Krzysztof Gawroński, Piotr Walczak; ul. Wielopole 17/11, 31-072 Kraków. Oferta uzyskała w postępowaniu 100 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana dzięki czemu można rozpocząć prace montażowe i budowlane.