INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa projektu: Budowa farmy fotowoltaicznej Malenia 2

Lokalizacja: gm. Buczek, pow. łaski, woj. łódzkie

Moc: 951 kW (0,951 MW)

Etap administracyjny: W realizacji, przyznane dofinansowanie z RPO

 

 

Budowa farmy fotowoltaicznej Malenia 2

Opis

Projekt obejmuje budowę elektrowni słonecznej o mocy do 0,951 MW. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek, obręb Malenia.

W skład dokumentacji projektowej wchodzą: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o warunkach zabudowy, warunki przyłączenia i umowa przyłączeniowa oraz ostateczne pozwolenie na budowę.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii. Umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0043/16-00.

Spółka TS Wind Sp. z o. o. uzyskała dofinansowanie w kwocie 2.182.585,23 zł przy łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 3.163.167,00 zł, co stanowi 69,00% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych Projektu Budowa farmy fotowoltaicznej Malenia 2.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.071.873,02 zł.

Projekt realizowany w terminie od 01.11.2018 roku do 31.08.2019 roku.

Budowa farmy fotowoltaicznej Malenia 2 jest realizowana przy wsparciu Funduszy Europejskich.

W dniach 23.11.2018-29.11.2018 dokonano rozeznania rynku w ramach udzielenia zamówienia na promocję i zarządzanie projektem. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Spółki Multiva Sp. z o. o. Wydatki w ramach zamówienia są niekwalifikowalne.

W dniu 31.12.2018 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu opublikowanym w bazie konkurencyjności, tytuł postępowania Budowa instalacji fotowoltaicznej 951 kWp posadowionej na gruncie w miejscowości Malenia-Strupiny, gmina Buczek, pow. łaski, woj. łódzkie.
Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert:
Do zamawiającego na w/w zapytanie wpłynęły w wyznaczonym terminie 2 oferty następujących Wykonawców:
1. Solisys Marcin Świątek, ul. Bułgarska 19a, 93-362 Łódź, NIP 7292622403.
2. 2 Sun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, NIP 9571046253.
Zestawienie danych zawartych w ofercie
Nr oferty - 01.
Nazwa firmy - Solisys Marcin Świątek, ul. Bułgarska 19a, 93-362 Łódź.
Cena netto - 4.045.000,00 zł.
Nr oferty - 02.
Nazwa firmy - 2 Sun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk.
Cena netto - 3.270.994,33 zł.

W dniu 03.06.2019 roku w/w postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrano ofertę nr 01 złożoną przez firmę Solisys Marcin Świątek, ul. Bułgarska 19a, 93-362 Łódź. Oferta uzyskała w postępowaniu 100 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana, a prace montażowe i budowlane są prowadzone.