INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa projektu: Budowa farmy fotowoltaicznej Sadykierz

Lokalizacja: gm. Rzeczyca, pow. tomaszowski, woj. łódzkie

Moc: 967 kW (0,967 MW)

Etap administracyjny: W realizacji, przyznane dofinansowanie z RPO

 

Budowa farmy fotowoltaicznej Sadykierz

Opis

Projekt obejmuje budowę elektrowni słonecznej o mocy do 0,967 MW. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Rzeczyca, obręb Sadykierz.

W skład dokumentacji projektowej wchodzą: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o warunkach zabudowy, warunki przyłączenia i umowa przyłączeniowa oraz ostateczne pozwolenie na budowę.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii. Umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0063/16-00.

Spółka Weless Sp. z o. o. uzyskała dofinansowanie w kwocie 2.234.342,13 zł przy łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 3.238.177,00 zł, co stanowi 69,00% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych Projektu Budowa farmy fotowoltaicznej Sadykierz.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.158.525,29 zł.

Projekt realizowany w terminie od 01.11.2018 roku do 31.12.2019 roku.

Budowa farmy fotowoltaicznej Sadykierz jest realizowana przy wsparciu Funduszy Europejskich.

W dniach 23.11.2018-29.11.2018 dokonano rozeznania rynku w ramach udzielenia zamówienia na promocję i zarządzanie projektem. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Supporter4U Tomasz Lewandowski. Wydatki w ramach zamówienia są niekwalifikowane.

W dniu 31.12.2018 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu opublikowanym w bazie konkurencyjności, tytuł postępowania Budowa instalacji fotowoltaicznej 967 kWp posadowionej na gruncie w miejscowości Sadykierz, gmina Rzeczyca, pow. tomaszowski, woj. łódzkie.
Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert:
Do zamawiającego na w/w zapytanie wpłynęła w wyznaczonym terminie 1 oferta następującego Wykonawcy:
1. Solisys Marcin Świątek, ul. Bułgarska 19a, 93-362 Łódź, NIP 7292622403.
Zestawienie danych zawartych w ofercie:
Nr oferty - 01.
Nazwa firmy - Solisys Marcin Świątek, ul. Bułgarska 19a, 93-362 Łódź.
Cena netto - 4.130.000,00 zł.

W dniu 23.01.2019 roku w/w postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrano ofertę nr 01 złożoną przez firmę Solisys Marcin Świątek, ul. Bułgarska 19a, 93-362 Łódź. Oferta uzyskała w postępowaniu 100 punktów.

Do dnia 31.08.2019 zakończyły się prace montażowe. Pozostało wpięcie instalacji do sieci elektroenergetycznej, które wykonywane jest przez PGE Dystrybucja S.A.